Europa about 1560-62 Titian (Tiziano Vecellio) 15gardnergems