Metro
    Next Score View the next score

    1,000 gun-rights advocates crowd Boston Common