Christina Seely’s “Lux: Metropolis 35°41’N 139°46’E (Tokyo).”