Metro
    Next Score View the next score

    Globe photos of the week, Jan. 4, 2013