Metro
    Next Score View the next score

    Region scrambles to resume its routines today