Two bombs tore through the crowd around 2:50 p.m. on Boylston Street.