Metro
    Next Score View the next score

    Globe photos of the week, Sept. 20, 2013