Politics
    Next Score View the next score

    President Obama nominates John Kerry to be next secretary of state